stock-cert-1

Trái phiếu có thể chuyển đổi Aurum A2 của An Aurum Dynamics Corporation

$1,000.00

Rated: 0/5

1 Trái phiếu có thể chuyển đổi Aurum A2 = 1.000,00 USD (giá cố định)

Category:
  • Description

Description

Trái phiếu có thể chuyển đổi Aurum A2

của

Một tập đoàn động lực học Aurum,

một công ty được thành lập tại Bang Delaware, Hoa Kỳ.
Trái phiếu cũng được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Vienna. Vui lòng kiểm tra thêm ở đây .

Xin lưu ý rằng chỉ những nhà đầu tư được gọi là chuyên nghiệp, đủ điều kiện hoặc được công nhận mới được phép mua Trái phiếu có thể chuyển đổi Aurum A2. Các nhà đầu tư bán lẻ và công chúng nói chung không được mua Trái phiếu có thể chuyển đổi Aurum A2. Vui lòng đọc Bản ghi nhớ chào bán riêng lẻ.
Bản ghi nhớ chào bán riêng lẻ, tải về tại đây .