stock-cert-4a

หุ้นสามัญของ An Aurum Dynamics Corporation

$5.00

Rated: 0/5

1 หุ้นสามัญ = 5.00 USD (ราคาคงที่จนถึงรายการแลกเปลี่ยน)

หมวดหมู่:
  • รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

หุ้นสามัญ

ของ

ออรัม ไดนามิกส์ คอร์ปอเรชั่น ,

บริษัทที่จัดตั้งขึ้นในรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา

โปรดทราบว่าเฉพาะนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณสมบัติ หรือได้รับการรับรองเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อหุ้นสามัญได้ ผู้ลงทุนรายย่อยและประชาชนทั่วไปไม่ได้รับการยกเว้นจากการซื้อหุ้นสามัญ โปรดอ่านบันทึกข้อตกลงส่วนตัว

หนังสือบริคณห์สนธิสำหรับหุ้นสามัญ ดาวน์โหลดที่นี่