ข้อจำกัดความรับผิดชอบและการรับประกัน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบและการรับประกัน

เราไม่รับประกันหรือให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับการใช้งาน การไม่สามารถใช้หรือดำเนินการ หรือผลของการใช้หรือการดำเนินงานของบริการและ/หรือแพลตฟอร์ม (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในนั้น) บริการ (และส่วนใดส่วนหนึ่ง)
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหา ข้อมูล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในที่นี้ ให้ไว้บน “ อย่างที่เป็น ” พื้นฐานและ “ ตามที่มีอยู่ ” พื้นฐานโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย
ซึ่งรวมถึงการรับประกันชื่อ หรือการไม่ละเมิดหรือการรับประกันโดยนัยของการใช้งาน ความสามารถในการขายได้ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือการใช้งานเฉพาะ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาโดยบุคคลภายนอก
บริการและ/หรือการแลกเปลี่ยน เราและบริษัทในเครือของเรา รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับเหมาช่วง ตัวแทน บริษัทผู้ปกครอง บริษัทย่อย และบริษัทในเครืออื่นๆ (รวมเรียกว่า ”
บริษัทในเครือ JTF “) ร่วมกันและทุกประการ ขอปฏิเสธและไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันเกี่ยวกับการใช้งาน ความถูกต้อง คุณภาพ ความพร้อมใช้งาน ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความสมบูรณ์ ความจริง ประโยชน์ หรือ
ความมีประสิทธิภาพของเนื้อหา ข้อมูล ผลลัพธ์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับหรือสร้างโดยบริษัท JTF และ/หรือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณหรือของผู้ใช้ใดๆ เราไม่รับรองนิติบุคคล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่กล่าวถึง
บริการหรือให้บริการโดยเชื่อมโยงกับบริการ รวมถึงบริการของบุคคลที่สามและ/หรือการแลกเปลี่ยนใด ๆ ที่ใช้บริการ เราไม่รับประกันว่าการดำเนินการของบริการจะปลอดภัย ถูกต้อง สมบูรณ์
อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีข้อผิดพลาด หรือปราศจากไวรัส เวิร์ม ส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือข้อจำกัดของโปรแกรมอื่นๆ เราอาจใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวและโดยปราศจากภาระผูกพันในการดำเนินการดังกล่าว แก้ไข ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง และทำสิ่งใด ๆ
การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ของบริการเมื่อใดก็ได้ หรือยกเลิกการแสดงหรือให้เนื้อหาหรือคุณสมบัติใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

คุณตกลงและยอมรับว่าการใช้บริการนี้ รวมถึงการโอนการชำระเงินหรือสกุลเงินดิจิทัลผ่านบริการและ/หรือการใช้การแลกเปลี่ยนใดๆ และ/หรือ CRYPTOCURRENCY ใด ๆ จากการแลกเปลี่ยนนั้นทั้งหมดหรือไม่เกินขอบเขตสูงสุด ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เป็นความเสี่ยงของคุณเอง

นอกจากนี้ คุณตกลงและรับทราบว่าเราและ/หรือบริษัทในเครือของเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยธนาคารผู้ออกบัตรหรือจากเครดิตหรือค่าลดหย่อน
บริษัท. นอกจากนี้ คุณตกลงและรับทราบว่ารูปภาพและวิดีโอและการนำเสนอแบบกราฟิกอื่นๆ ที่ใช้บนแพลตฟอร์มและในบริการอาจเป็นสัญลักษณ์โดยธรรมชาติ และอาจไม่จำเป็นต้องอ้างอิงถึงความเป็นจริง นี้หมายถึงในหมู่อื่นๆ
รวมถึงแต่ไม่จำกัดภาพของเหรียญ AUREUS ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบและการพัฒนา แต่ยังไม่มีอยู่จริง

คำจำกัดความและตัวย่อเดียวกันกับที่ใช้ใน “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” มีผลบังคับใช้ที่นี่เช่นกัน โดยไม่มีข้อจำกัด เนื้อหาของ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” เป็นภาคีของบทนี้โดยไม่มีข้อจำกัด เว็บไซต์ www.an.gold และ www.simplexx.uk และข้อมูลที่ให้ไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
การนำเสนอและข้อมูลอื่น ๆ ไม่ได้แสดงถึงการเรี่ยไรเงิน และไม่ใช่การเชื้อเชิญให้
ซื้อสกุลเงินดิจิทัล Aureus Nummus เว็บไซต์นี้ (www.simplexx.uk) และข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำเสนอและข้อมูลอื่นๆ ไม่ได้แสดงถึงการเรี่ยไรเงิน
และไม่ใช่คำเชิญให้ซื้อสกุลเงินดิจิทัล Aureus Nummus ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Aureus Nummus และถือเป็นความผิดที่จะอ้างเป็นอย่างอื่น ไม่มี (หลักทรัพย์) กฎระเบียบ
ผู้มีอำนาจได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ www.an.gold และ www.simplexx.uk และข้อมูล
บัญญัติไว้และเป็นความผิดที่จะอ้างเป็นอย่างอื่น เว็บไซต์ www.an.gold และ www.simplexx.uk และ the
ข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้ไม่ได้แสดงถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Aureus Nummus สนใจ
ฝ่ายต่างๆ ควรส่งคำถามและดำเนินการสอบถามข้อมูลของตนเองและปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาภาษี และที่ปรึกษาอื่นๆ ตามความเหมาะสม เว็บไซต์ www.an.gold และ
www.simplexx.uk และข้อมูลที่ระบุในนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการนำเสนอและอื่นๆ
ข้อมูลไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ และเป็น
ความผิดที่จะเรียกร้องเป็นอย่างอื่น เว็บไซต์ www.an.gold และ www.simplexx.uk และข้อมูลที่ให้ไว้ในนั้น
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำเสนอและข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจมีการปรับปรุง การทำให้สมบูรณ์ การแก้ไข
การตรวจสอบ การแก้ไข และแก้ไขเพิ่มเติม เว็บไซต์ www.an.gold และ www.simplexx.uk และ the
ข้อมูลที่ให้ไว้ในนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำเสนอและข้อมูลอื่น ๆ ถือว่าแน่นอน
เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดแต่คาดว่าจะเกิดขึ้น เว็บไซต์ www.an.gold และ www.simplexx.uk
และข้อมูลที่ให้ไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำเสนอและข้อมูลอื่นๆ ไม่ได้
ข้อมูลทั้งหมดและผู้ซื้อที่คาดหวังไม่ควรซื้อ Aureus Nummus ที่อ้างถึงในเว็บไซต์
www.an.gold และ www.simplexx.uk และข้อมูลที่ระบุในนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
การนำเสนอและข้อมูลอื่น ๆ ยกเว้นบนพื้นฐานของข้อมูลทั้งหมด เว็บไซต์ www.an.gold และ
www.simplexx.uk และข้อมูลที่ระบุในนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการนำเสนอและอื่นๆ
ข้อมูลไม่ก่อให้เกิดหรือเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอหรือคำเชิญให้ขายหรือออกหรือการชักชวนใด ๆ
ของข้อเสนอในการซื้อหรือสมัครรับ cryptocurrencies ใด ๆ หรือหุ้นใด ๆ ในบริษัทหรือธุรกิจใด ๆ หรือ
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของมัน หรือข้อเท็จจริงของการจำหน่าย ให้เป็นพื้นฐานหรือเป็นที่พึ่งอันเกี่ยวเนื่องกัน
ด้วยหรือกระทำการใด ๆ อย่างชักชวนให้ทำสัญญาใด ๆ ดังนั้น ผู้รับข้อมูลที่มีอยู่ใน
เว็บไซต์ www.an.gold และ www.simplexx.uk และข้อมูลที่ระบุในนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
การนำเสนอและข้อมูลอื่น ๆ ที่กำลังพิจารณารับเหรียญ Aureus Nummus ได้รับการเตือนว่า
การได้มานั้นต้องทำบนพื้นฐานของข้อมูลที่สมบูรณ์เท่านั้นซึ่งอาจแตกต่างไปจาก
ข้อมูลที่มีอยู่ในสื่อการตลาดหรือข้อมูลเว็บไซต์ที่ใช้โดยมูลนิธิ Aureus Nummus หรือ
แตกต่างจากข้อมูลที่นายหน้าและตัวกลางให้ไว้ จะไม่มีการพึ่งพาเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ
ใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลหรือความคิดเห็นที่มีอยู่ในเว็บไซต์ www.an.gold และ www.simplexx.uk และ
ข้อมูลที่ให้ไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำเสนอและข้อมูลอื่นๆ หรือบน
ความครบถ้วนสมบูรณ์และไม่มีการเป็นตัวแทนหรือการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ให้โดยหรือในนามของ JTF
บริษัท และ/หรือ Simplexx และ/หรือกรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ความถูกต้องหรือครบถ้วนหรือเป็นธรรมของข้อมูลหรือความคิดเห็นที่มีอยู่ในเว็บไซต์ www.an.gold and
www.simplexx.uk และข้อมูลที่ระบุในนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการนำเสนอและอื่นๆ
ข้อมูล และไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ของพวกเขาสำหรับข้อมูลหรือความคิดเห็นดังกล่าว
หรือผิดพลาดประการใด ผู้ซื้อที่มีศักยภาพต้องขอคำแนะนำด้านกฎหมาย การลงทุน และภาษีที่เป็นอิสระของตนเองเช่น
พวกเขาเห็นว่าเหมาะสม สกุลเงินดิจิทัล Aureus Nummus สามารถแจกจ่ายให้และซื้อได้โดยบุคคลที่ให้เท่านั้น
มันชอบด้วยกฎหมายภายใต้ข้อจำกัดในการแจกจ่ายและการขายตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายและกฎหมายของประเทศต้นทางของผู้ซื้อ เว็บไซต์ www.an.gold และ www.simplexx.uk
และข้อมูลที่ให้ไว้ในนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำเสนอและข้อมูลอื่นๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่
จัดทำขึ้นเพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อมูลเท่านั้น และห้ามทำซ้ำ แจกจ่ายเพิ่มเติม หรือเผยแพร่ใน
ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยบุคคลอื่น เนื้อหาของเว็บไซต์ www.an.gold และ www.simplexx.uk และ
ข้อมูลที่ให้ไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำเสนอและข้อมูลอื่นๆ จะต้องไม่
ตีความว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย การเงิน หรือภาษี ทั้งเว็บไซต์ www.an.gold และ www.simplexx.uk และ
ข้อมูลที่ให้ไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำเสนอและข้อมูลอื่น ๆ หรือสำเนาของ
มันอาจจะ (i) นำหรือส่งไปยังหรือแจกจ่ายให้กับผู้อยู่อาศัยในนั้น เว้นแต่จะปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับ (หลักทรัพย์) หรือ (ii) นำหรือส่งไปยังหรือแจกจ่ายให้กับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศใด ๆ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการชักชวนหรือสมัครสมาชิกหรือเสนอขายหน่วยใด ๆ ของ Aureus Nummus
สกุลเงินดิจิทัลหรือในบริบทที่การแจกจ่ายอาจถูกตีความว่าเป็นการชักชวนหรือข้อเสนอดังกล่าว
การไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดเหล่านี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์หรือกฎหมายของ
เขตอำนาจศาลดังกล่าว การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ www.an.gold และ
www.simplexx.uk และข้อมูลที่ระบุในนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการนำเสนอและอื่นๆ
ข้อมูล และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำเสนอและข้อมูลอื่น ๆ ในเขตอำนาจศาลอื่นอาจเป็น
จำกัดโดยกฎหมายและบุคคลใดก็ตามที่ใช้และอ่านเว็บไซต์ www.an.gold และ www.simplexx.uk และ
ข้อมูลที่ให้ไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการนำเสนอและข้อมูลอื่นๆ ที่ควรแจ้ง
เกี่ยวกับตนเองและปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อาจ
ถือเป็นการละเมิดกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง กล่าวถึงสกุลเงินดิจิทัล Aureus Nummus
ในที่นี้ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของแคนาดา กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือรัฐใดๆ ของสหรัฐฯ
กฎหมายหลักทรัพย์หรือกฎหมาย (หลักทรัพย์) ของประเทศอื่น ๆ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำของคุณ
ควรพาคุณไปขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหรือ a . ทันที
ทนายความที่เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ และเป็นผู้มีอำนาจภายใต้นั้น
กฎหมายในประเทศบ้านเกิดของคุณ
เพิ่มเติม: เว็บไซต์ www.an.gold และ www.simplexx.uk และข้อมูลที่ระบุในนั้น รวมถึงแต่ไม่
จำกัดเฉพาะการนำเสนอและข้อมูลอื่น ๆ อาจมีข้อผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งไม่มีความรับผิด
ยอมรับอะไรก็ตาม; ทั้งผู้จัดโปรโมเตอร์ กรรมการ หรือบริษัท JTF ไม่สามารถรับผิดได้
สำหรับข้อผิดพลาดเหล่านี้และปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ เว็บไซต์นี้ (www.an.gold เช่นเดียวกับ www.simplexx.uk
เว็บไซต์) และข้อมูลที่มีให้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการนำเสนอและอื่นๆ
ข้อมูลไม่ได้ประกอบขึ้นหรือทำหน้าที่แทนการตรวจสอบ การตรวจสอบสถานะ หรือการตรวจสอบที่คล้ายคลึงกัน มัน
ไม่ได้อ้างว่าจะให้หรือทำหน้าที่แทนคำแนะนำด้านกฎหมาย ภาษี หรือการเงิน เว็บไซต์
www.an.gold และ www.simplexx.uk และข้อมูลที่ระบุในนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
การนำเสนอและข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์หรือหนี้สินโดยอิสระ
เว็บไซต์ www.an.gold และ www.simplexx.uk และข้อมูลที่ระบุในนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
การนำเสนอและข้อมูลอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับที่มีอยู่ เศรษฐกิจ กฎระเบียบ ตลาดและเงื่อนไขอื่น ๆ
เว็บไซต์ www.an.gold และ www.simplexx.uk และข้อมูลที่ระบุในนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
การนำเสนอและข้อมูลอื่น ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำให้ข้อมูลและข้อความที่ให้มาบกพร่อง
ในเว็บไซต์ www.an.gold และ www.simplexx.uk และข้อมูลที่ให้ไว้ในนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
เพื่อนำเสนอและข้อมูลอื่นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท JTF และ / หรือผู้จัดการของบริษัทไม่มีภาระผูกพัน
เพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือยืนยัน หรือเว็บไซต์ www.an.gold และ www.simplexx.uk และข้อมูลที่ให้ไว้
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำเสนอและข้อมูลอื่นๆ อาจไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง
การแก้ไขและ/หรือการเปลี่ยนแปลงยังคงสงวนไว้ ไม่มีการเป็นตัวแทนหรือการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เป็นหรือจะเป็น
ทำขึ้นและยกเว้นในกรณีที่มีเจตนาหรือฉ้อฉลและจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ
ได้รับการยอมรับจากบริษัท JTF หรือโดยกรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือบริษัทในเครือใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกี่ยวข้อง
ไปยังเว็บไซต์ www.an.gold และ www.simplexx.uk
เว้นแต่ในกรณีที่มีเจตนาหรือการฉ้อโกง ไม่มีการเป็นตัวแทนหรือการรับประกันใดๆ และทั้งบริษัท JTF และ
กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรือบริษัทในเครือต้องรับผิดต่อความสำเร็จหรือ
ความสมเหตุสมผลของการคาดการณ์ เป้าหมาย การประมาณการ หรือการคาดการณ์ใดๆ ในอนาคตที่มีอยู่ในเว็บไซต์ www.an.gold
และ www.simplexx.uk และข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้ เว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอหรือ
การเชิญให้ขายหรือซื้อหุ้น หลักทรัพย์ หรือธุรกิจหรือทรัพย์สินใดๆ ที่อธิบายไว้ในนั้น ไม่มีคน
ซึ่งไม่ใช่ผู้มีประสบการณ์วิชาชีพในเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนควรปฏิบัติต่อเว็บไซต์
www.an.gold และ www.simplexx.uk และข้อมูลที่ให้ไว้ในนั้น อันเป็นการส่งเสริมการขายให้กับเขาหรือ
พึ่งพามันเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว็บไซต์ www.an.gold และ www.simplexx.uk และข้อมูล
ที่ให้ไว้ในที่นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำเสนอและข้อมูลอื่น ๆ ที่มีให้ในa
ไม่ยึดถือโดยเคร่งครัดและยึดหลักไม่เป็นอันตรายเท่านั้น ไม่มีการรับรองหรือรับประกันใด ๆ ที่ให้หรือ
เป็นนัย ไม่มีการให้คำมั่นสัญญาใดๆ และไม่ควรมีการสันนิษฐานใดๆ รวมถึงการแก้ไขด้วย
หรือปรับปรุงหรือติดตามผล เป็นทั้งหมดสำหรับผู้รับมืออาชีพของเว็บไซต์ www.an.gold และ
www.simplexx.uk และข้อมูลที่ระบุในนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการนำเสนอและอื่นๆ
ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือเหมาะสม

การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์นี้ (“ไซต์”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดและเพียงอย่างเดียวระหว่างเราและคุณ และแทนที่ข้อตกลง การรับรอง การรับประกัน และความเข้าใจก่อนหน้าหรือที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดเกี่ยวกับไซต์และสาระสำคัญของข้อตกลงนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยเราเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบเป็นการเฉพาะ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ และคุณต้องตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์

ลิขสิทธิ์.
เนื้อหา องค์กร กราฟิก การออกแบบ การรวบรวม การแปลด้วยแม่เหล็ก การแปลงดิจิทัล และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์ได้รับการคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญา) การคัดลอก แจกจ่ายซ้ำ ใช้หรือเผยแพร่โดยคุณในเรื่องดังกล่าวหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์ ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตตามส่วนที่ 3 ด้านล่าง เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด คุณไม่ได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในบทความ เอกสาร หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ดูผ่านเว็บไซต์ การโพสต์ข้อมูลหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าว เนื้อหาบางส่วนบนเว็บไซต์อาจเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

ใบอนุญาตจำกัด; การใช้งานที่ได้รับอนุญาต
คุณได้รับใบอนุญาตที่ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอน เพิกถอนได้ (a) เพื่อเข้าถึงและใช้ไซต์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น (b) เพื่อใช้ไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ภายใน ส่วนบุคคล ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น และ (c) เพื่อพิมพ์ข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องจากเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ภายใน ส่วนบุคคล ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น และคุณต้องรักษาลิขสิทธิ์และนโยบายอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในนั้น ห้ามพิมพ์หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือเนื้อหาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินคดีหรือการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ

ข้อจำกัดและข้อห้ามในการใช้งาน
ใบอนุญาตของคุณในการเข้าถึงและใช้งานไซต์ และข้อมูล วัสดุหรือเอกสารใดๆ (รวมเรียกว่า “เนื้อหาและวัสดุ”) อยู่ภายใต้ข้อจำกัดและข้อห้ามในการใช้งานต่อไปนี้: คุณไม่สามารถ (ก) คัดลอก พิมพ์ (ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดโดยชัดแจ้งที่ได้รับอนุญาตตามส่วนที่ 3 ข้างต้น) ตีพิมพ์ซ้ำ แสดง แจกจ่าย ส่งต่อ ขาย ให้เช่า ให้เช่า ยืม หรือจัดให้มีขึ้นในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน ของไซต์หรือเนื้อหาและวัสดุใด ๆ ที่ดึงมาจาก; (b) ใช้ไซต์หรือวัสดุใด ๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์เพื่อพัฒนาเป็นส่วนประกอบของข้อมูล การจัดเก็บและเรียกค้นระบบ ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล หรือทรัพยากรที่คล้ายคลึงกัน (ในสื่อใด ๆ ที่มีอยู่ในขณะนี้หรือที่พัฒนาต่อจากนี้) ที่ เสนอให้จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ทุกรูปแบบ รวมถึงผ่านการขาย ใบอนุญาต สัญญาเช่า การเช่า การสมัครรับข้อมูล หรือกลไกการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์อื่นๆ (c) สร้างการรวบรวมหรืองานลอกเลียนแบบของเนื้อหาและวัสดุใด ๆ จากไซต์; (d) ใช้เนื้อหาและวัสดุใด ๆ จากไซต์ในลักษณะที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราหรือบุคคลที่สาม; (จ) ลบ เปลี่ยนแปลง หรือปิดบังประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่น ๆ หรือเงื่อนไขการใช้งานที่มีอยู่ในเว็บไซต์; (f) ทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์พร้อมใช้งานผ่านระบบแบ่งปันเวลา สำนักบริการ อินเทอร์เน็ต หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีอยู่หรือพัฒนาขึ้นในอนาคต (g) ลบ ถอดรหัส ถอดประกอบ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ของไซต์ หรือใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบหรือค้นหาเครือข่ายเพื่อกำหนดสถาปัตยกรรมของไซต์ (h) ใช้กระบวนการอัตโนมัติหรือด้วยตนเองเพื่อรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ (i) ใช้ไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลสำหรับหรือส่ง (1) อีเมลเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์; (2) อีเมลที่ใช้ส่วนหัว ชื่อโดเมนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีอยู่จริง หรือวิธีการอื่นในการระบุที่อยู่หลอกลวง และ (3) การโทรศัพท์ที่ไม่พึงประสงค์หรือการส่งแฟกซ์ (j) ใช้ไซต์ในลักษณะที่ละเมิดกฎหมายของรัฐหรือรัฐบาลกลางที่ควบคุมอีเมล การส่งแฟกซ์ หรือการชักชวนทางโทรศัพท์ และ (k) ส่งออกหรือส่งออกซ้ำไซต์หรือส่วนใด ๆ ของไซต์หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านทางไซต์ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายควบคุมการส่งออกหรือข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา

ไม่มีคำแนะนำทางกฎหมายและไม่มีคำแนะนำทางการเงิน
ข้อมูลที่มีอยู่หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อและไม่ถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำ การไกล่เกลี่ยหรือการให้คำปรึกษาไม่ว่าในกรณีใด ๆ เว็บไซต์และการใช้งานของคุณไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างทนายความกับลูกค้า เราไม่รับประกันหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเพียงพอหรือสกุลเงินของข้อมูลที่อยู่ในหรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ การใช้ข้อมูลของคุณบนไซต์หรือเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับไซต์นั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง คุณไม่ควรดำเนินการหรือพึ่งพาข้อมูลใด ๆ บนไซต์โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากทนายความที่มีอำนาจซึ่งได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในเขตอำนาจศาลของคุณสำหรับปัญหาเฉพาะของคุณ ข้อมูลในที่นี้ไม่จำเป็นต้องสะท้อนความคิดเห็นของลูกค้าของเรา

แบบฟอร์ม ข้อตกลง และเอกสาร
เราอาจให้บริการผ่านแบบฟอร์มตัวอย่างไซต์ รายการตรวจสอบ เอกสารทางธุรกิจ และเอกสารทางกฎหมาย (รวมเรียกว่า “เอกสาร”) เอกสารทั้งหมดจัดทำขึ้นตามใบอนุญาตที่ไม่ผูกขาดเฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเพียงครั้งเดียวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในการออกใบอนุญาตใหม่ อนุญาตช่วง แจกจ่าย มอบหมาย หรือโอนใบอนุญาตดังกล่าว เอกสารถูกจัดเตรียมโดยไม่มีการรับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับความเหมาะสม ผลทางกฎหมาย ความครบถ้วน ความเป็นปัจจุบัน ความถูกต้อง และ/หรือความเหมาะสม เอกสารมีให้ “ตามที่เป็น” “ตามที่มี” และ “ข้อบกพร่องทั้งหมด” และเราและผู้ให้บริการเอกสารปฏิเสธการรับประกันใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการขายได้และความเหมาะสมสำหรับสินค้าเฉพาะ เอกสารอาจไม่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์เฉพาะของคุณ นอกจากนี้ กฎหมายของรัฐอาจต้องการบทบัญญัติที่แตกต่างหรือเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ต้องการ คุณควรปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายเพื่อกำหนดเอกสารทางกฎหมายหรือทางธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับธุรกรรมเฉพาะของคุณ เนื่องจากเอกสารเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นและอาจไม่สามารถใช้ได้กับสถานการณ์เฉพาะ

 

ข้อผิดพลาด การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลง
เราไม่รับรองหรือรับประกันว่าไซต์หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขจะปราศจากข้อผิดพลาด ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือข้อบกพร่องนั้นจะได้รับการแก้ไข เราไม่รับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลที่มีอยู่ในหรือผ่านทางไซต์จะถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลาหรือเชื่อถือได้ กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และข้อมูลอาจไม่สมบูรณ์หรือถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาทางกฎหมายเฉพาะของคุณ ปัญหาทางกฎหมายแต่ละข้อขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล และเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกันมีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่แตกต่างกัน เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ ฟังก์ชันการทำงาน หรือเนื้อหาของไซต์เมื่อใดก็ได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบเอกสาร ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

เนื้อหาของบุคคลที่สาม
เนื้อหาของบุคคลที่สามอาจปรากฏบนไซต์หรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงก์จากเว็บไซต์ เราไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลที่สาม คุณเข้าใจว่าข้อมูลและความคิดเห็นในเนื้อหาของบุคคลที่สามเป็นเพียงความคิดของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ได้รับการรับรองโดยหรือไม่จำเป็นต้องสะท้อนความเชื่อของเรา

กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือรายงานการละเมิดข้อตกลงนี้และดำเนินการตามที่เห็นสมควร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยที่ผิดกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลที่สามอื่นๆ และเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่จำเป็นหรือเหมาะสม แก่บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ของคุณ ที่อยู่อีเมล ประวัติการใช้งาน ที่อยู่ IP และข้อมูลการจราจร

การชดใช้ค่าเสียหาย
คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และปกป้องเราและหุ้นส่วนของเรา ผู้ร่วมงาน ตัวแทน ทนายความ พนักงาน ผู้รับเหมาช่วง ผู้สืบทอด ผู้รับมอบหมาย และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “ภาคีที่เกี่ยวข้อง”) ให้พ้นจากความรับผิด การสูญเสีย การเรียกร้อง และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือการใช้ไซต์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูล เนื้อหา และเอกสารจากหรือผ่านเว็บไซต์มีให้ “ตามที่เป็น” “ตามที่มี” พร้อม “ข้อบกพร่องทั้งหมด” และการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย จะถูกปฏิเสธ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อจำกัดความรับผิดชอบใดๆ การรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขายได้และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ) ข้อมูลและเว็บไซต์อาจมีข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด ปัญหาหรือข้อจำกัดอื่นๆ เราและฝ่ายที่เกี่ยวข้องของเราไม่มีความรับผิดไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นในกรณีของการละเลยทางอาญาอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่เป็นข้อจำกัดในเรื่องนี้ เราและฝ่ายที่เกี่ยวข้องของเราไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายทางอ้อม พิเศษ บังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียผลกำไร เงินตามจำนวนที่กำหนด) การละเมิดสัญญา การละเมิดการรับประกัน การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์หรืออย่างอื่น แม้ว่าจะมีคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว การปฏิเสธและการจำกัดความเสียหายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการต่อรองระหว่างเรากับคุณ ไซต์นี้และข้อมูลที่นำเสนอจะไม่ถูกจัดเตรียมโดยไม่มีข้อจำกัดดังกล่าว คำแนะนำหรือข้อมูลไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่คุณได้รับจากเราผ่านทางเว็บไซต์หรือมิฉะนั้นจะสร้างการรับประกัน การรับรอง หรือการรับประกันที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้

ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากไวรัสที่อยู่ภายในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบบฟอร์มหรือเอกสาร

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน.
(ก) เราและภาคีในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย การบาดเจ็บ การเรียกร้อง ความรับผิด หรือความเสียหายใดๆ อันเป็นผลจาก (i) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นจากไซต์หรือข้อมูลที่ได้รับ (ii) ความไม่พร้อมใช้งานหรือการหยุดชะงักของไซต์หรือคุณลักษณะใด ๆ ของไซต์ (iii) การใช้ไซต์ของคุณ (iv) เนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์หรือ (v) ความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติงานที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของภาคีในเครือ

(b) ความรับผิดโดยรวมของเราและฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับไซต์จะต้องไม่เกิน 100 ดอลลาร์และจำนวนเงินนั้นจะใช้แทนการเยียวยาอื่น ๆ ทั้งหมดที่คุณอาจมีต่อฝ่ายเราและทุก ๆ .

การใช้ข้อมูล/นโยบายความเป็นส่วนตัว
เราขอสงวนสิทธิ์ และคุณอนุญาตให้เราใช้และมอบหมายข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้ไซต์โดยคุณและข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้ในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์นี้มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความถูกต้อง หรือความคิดเห็นที่แสดงในเว็บไซต์ดังกล่าว และเว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่ถูกตรวจสอบ ตรวจสอบ หรือตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมบูรณ์โดยเรา การรวมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไว้บนเว็บไซต์ของเราไม่ได้หมายความถึงการอนุมัติหรือรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงโดยเรา หากคุณตัดสินใจที่จะออกจากไซต์ของเราและเข้าถึงไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง

ลิขสิทธิ์และตัวแทนลิขสิทธิ์
เราเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และเราขอให้คุณทำเช่นเดียวกัน หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกคัดลอกในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่ตัวแทนลิขสิทธิ์ของเรา:
NS. ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นจริงของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของผลประโยชน์ด้านลิขสิทธิ์
NS. รายละเอียดของงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด;
ค. คำอธิบายว่าเนื้อหาที่คุณอ้างว่ามีการละเมิดอยู่บนเว็บไซต์;
NS. ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ
อี คำแถลงของคุณว่าคุณมีความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้งานที่มีข้อพิพาทไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย และ
NS. คำแถลงของคุณที่ทำขึ้นภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าข้อมูลข้างต้นในคำบอกกล่าวของคุณนั้นถูกต้อง และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ สามารถติดต่อตัวแทนลิขสิทธิ์ของเราเพื่อแจ้งการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์บนไซต์ได้โดยส่งอีเมลไปที่ตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ legal@an.gold

การปฏิบัติตามกฎหมาย
คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฤษฎีกา และระเบียบข้อบังคับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่บังคับใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานไซต์และเนื้อหาและวัสดุที่มีให้ในที่นี้

อนุญาโตตุลาการ.
การโต้เถียงทางกฎหมายหรือการเรียกร้องทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือเว็บไซต์ (ยกเว้นการดำเนินการทางกฎหมายที่ดำเนินการโดยเราหรือคุณเพื่อรวบรวมหรือกู้คืนความเสียหายสำหรับ หรือได้รับคำสั่งห้ามที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิด) จะถูกตัดสิน โดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันเป็นความลับเท่านั้นตามกฎอนุญาโตตุลาการทางการค้า การโต้เถียงหรือการเรียกร้องดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุญาโตตุลาการเป็นรายบุคคล และจะไม่รวมอยู่ในอนุญาโตตุลาการใด ๆ กับการเรียกร้องหรือความขัดแย้งของฝ่ายอื่นใด อนุญาโตตุลาการจะดำเนินการในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ แต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายการอนุญาโตตุลาการครึ่งหนึ่ง และแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทนายความของตนเอง

เบ็ดเตล็ด.
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะได้รับการปฏิบัติเสมือนว่าได้รับการดำเนินการและดำเนินการในเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ และจะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของรัฐเดลาแวร์ (โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน) สาเหตุของการกระทำใดๆ ของคุณเกี่ยวกับไซต์จะต้องดำเนินการภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากที่สาเหตุของการกระทำเกิดขึ้นหรือได้รับการยกเว้นและระงับตลอดไป การดำเนินการทั้งหมดให้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในมาตรา 16 และมาตรา 17 ภาษาในข้อตกลงนี้จะถูกตีความตามความหมายที่ยุติธรรมและไม่เคร่งครัดสำหรับหรือต่อต้านฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง กฎการสร้างใดๆ ที่มีผลให้ต้องแก้ไขความคลุมเครือต่อฝ่ายที่ร่างจะไม่มีผลบังคับใช้ในการตีความข้อตกลงนี้ หัวข้อในข้อตกลงนี้รวมไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่ส่งผลกระทบต่อการสร้างหรือการตีความข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้หรือส่งผลกระทบต่อสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ของคู่สัญญาในข้อตกลงนี้ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนนั้นจะถูกตีความให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ และส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ ในขอบเขตที่สิ่งใดก็ตามในหรือเกี่ยวข้องกับไซต์มีความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้จะมีความสำคัญเหนือกว่า ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้บทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของบทบัญญัติดังกล่าวหรือสิทธิในการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าว สิทธิ์ของเราภายใต้ข้อตกลงนี้จะคงอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการยุติข้อตกลงนี้

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

The Medici Briefings

    Sign up for the Medici Briefings - get to your inbox relevant information about the latest in technology, investments and our activities.